Vedtekter

Bli medlem!


Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel  meldes man automatisk inn av oppdretter.


Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr   350,-  Kontakt klubbens kasserer dersom du vil bli medlem i Haldenstøverklubben.Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

Klubbens vedtekter


Lover for Haldenstøverklubben stiftet 3. august 1982


Vedtatt av årsmøtet den 11. august 2018  Lovene er godkjent av NHKF den [8. januar 2019 ]


Kap 1 Innledende bestemmelser


§1-1 Organisasjon og virkeområde

Raseringens navn er Haldenstøverklubben, og forkortes til HSK. Ringen er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet Haldenstøverklubben tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt). Raseklubben forplikter seg også til å ha regler som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NHKFs lover og bestemmelser og ikke å handle motstridende mot disse.
Raseklubben arbeider med oppgaver vedrørende rasen Haldenstøver.
Raseklubben har verneting der hvor leder bor.


§1-2 Formål

Haldenstøverklubben har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Haldenstøverrasen som jakthund. Haldenstøverklubben skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, utbre kjennskap og informasjon om rasen og sørge for at avl av Haldenstøverrasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.


§1-3 Definisjoner

Raseringens organer:
• Årsmøtet
• Ekstraordinært årsmøte
• Styret
• Valgkomite
• Revisorer

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade raseringen og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i raseringen. Person nektet tatt opp som medlem kan anke avslag til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Haldenstøverklubben, NHKFs og NKKs virksomhet samt å følge NHKFs og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.


§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i raseringen opphører ved:
• Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
• Strykning besluttet av raseklubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
• Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK (gjelder ikke for dem som kun er medlem i raseklubben
• Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, kap. 7
• Vedtak om eksklusjon i raseklubben


§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer med fullt medlemskap i NKK, harehundklubb og rasering, skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF fastsatt av NHKFs Representantskap samt kontingent til harehundklubb fastsatt av klubbens årsmøte og rasering slik de bestemmer. Medlem kun i raseringen betaler bare kontingent til ringen.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.


§2-4 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Styret kan advare eller utelukke medlemmer for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.


§2-5 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Haldenstøverklubben og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge Haldenstøverklubben, NHKF og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller raseringen hva gjelder internt regelverk.


§2-6 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser.

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til raseringen. Styret kan i tillegg påskjønne personer som har ytet raseringen spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt.

Kap 3 Organisasjon


§3-1 Høyeste myndighet

Raseringens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 31. august.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene) av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av raseringen (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet, er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat
har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.


§3-2 Møte og stemmerett

Alle raseringens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker vedrørende NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokal harehundklubb + raseringen.
Alle medlemmer over (15 år) og som har betalt grunnkontingent til NKK har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På raseringens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.


§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Styrets forslag til dagsorden skal følge med innkallelsen.

Dersom disse dokumentene ikke legges synlige på raseringens hjemmeside innen samme frist, skal de følge med den personlige innkallelsen:

- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.


§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:
• Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne eller underkjenne innkallingen, beslutte   dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
• Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
• Behandle årsberetning
• Behandle regnskap med revisors beretning
• Behandle budsjett for neste år
• Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
• Behandle og fatte vedtak i alle saker på dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
• Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.


• Velge:
• Leder for 2 år
• Nestleder for 2 år
• 2 styremedlemmer for 2 år
• 1 varamedlem for 1 år
• Revisor med vararevisor for 2 år.
• Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 3 år, samt 1 vararepresentant for 1 år


Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.


§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.


Kap 4 Styret m.v.


§4-1 Styret

Styret er raseringens høyeste myndighet mellom årsmøtene.


§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoller over styremøtene der styrets vedtak fremgår og de skal være tilgjengelige for medlemmene, NHKF og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.


§4-3 Styrets oppgaver er å

• lede raseringen mellom årsmøtene
• avholde årsmøte
• drive raseringen i samsvar med foreningens formål
• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for raseringen, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
• velge sekretær, kasserer m. fl
• oppnevne representanter for klubben til NHKF sitt representantskapsmøte
• Utgi Medlemsblad


Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer


§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisorer og vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisorer og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.


Kap. 6 Diverse bestemmelser


§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKF for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.


§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.


§6-3 Oppløsning
For å oppløse raseringen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål.


§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet


Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler


Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.