Avlsråd

Bli medlem!


Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel  meldes man automatisk inn av oppdretter.


Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr   350,-  Kontakt klubbens kasserer dersom du vil bli medlem i Haldenstøverklubben.Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

Avlsrådet


Avlsrådet 2023-2024

Leder:

Line Merethe Svarthe, Guinvegen 296, 7732 Steinkjer. Tlf: 415 13 910.

E-post: line_svarthe@hotmail.com


Medlemmer:

Tore Bekkedal, Feiringveien 168, 2092 Minnesund. Tlf: 900 69 325.

E-post: tore.bekkedal@outlook.com


Erik Ringli, Eventyrvegen 8A, 2816 Gjøvik. Tlf: 995 77 844.

E-post: ericring6@gmail.com


Varamedlem:

Raymond Bråthen, Sentvetveien 10, 1866 Båstad. Tlf: 92 80 87 41

E-post: raymond@kennel-kokopelli.comRetningslinjer for avl på Haldenstøver:


1. FORMÅL

Retningslinjenes formål er å legge føringer for avlsarbeidet slik at de beskrevne avlsmål for haldenstøverrasen skal kunne oppfylles i størst mulig grad.


2. AVLSMÅL

Målet for avl av våre hunder skal være å arbeide for en avlsmessig forbedring av rasen, der de viktigste egenskaper som vektlegges er jaktegenskaper, helse, mentalitet og eksteriør. Arvbarhetsanalyser for de ulike egenskaper er en viktig støtte i arbeidet med å nå mål-settingen. De egenskapene som omfattes av avlsmålet er i prioritert rekkefølge :


2.1 Jaktegenskaper

Jaktegenskapene skal utvikles i retning av stor jaktlyst, godt og hørbart losmål, godt søk og evne til å reise vilt og sikker sporfølgingsevne.


2.2 Helse

Rasens gode helsemessige status skal søkes opprettholdt. Hundene som velges ut til å brukes i avl må vurderes nøye med hensyn til arvelige sykdommer eller defekter, slik at det er størst mulig sannsynlighet for friske avkom.


2.3 Mentalitet

God mental helse og sterke nerver er et av rasens kjennetegn. Det er viktig at disse egen-skapene opprettholdes.


2.4 Eksteriør

Rasens standard gir beskrivelse av hva som er minimumskravene når det gjelder eksteriør. Alle hunder som benyttes i avl må ligge innenfor denne standarden, unntatt når det gjelder hunder av krysningblod med avvikende farger.

Kombinasjoner hvor begge hunder har avvikende farger skal i det lengste unngås.

Haldenstøver som benyttes i ny innkrysning skal ikke ha nærmere slektskap enn 3.generasjon (1/8) etter tidligere innkrysninger i direkte nedadgående linje.


3. VIRKEMIDLER

3.1 Registrering av hundenes avlsverdi

I avlsarbeidet er det viktig at en benytter metoder som gir størst mulig sikkerhet for at de avlsmessig beste hundene blir valgt ut. Med grunnlag i arvbarhetsanalysene kan en skille mellom egenskaper med høy eller lavere arvbarhet. For egenskaper som har lav arvbarhet, det vil si at egenskapen målt på avlsdyret sier lite om resultatet på avkommene, bør en prøve å skaffe tilveie informasjon om slektningers egenskaper og prestasjoner

For øvrig skal det bygges på resultater fra jaktprøver og utstillinger ved registrering av et individs avlsverdi. Rapporter fra rasens kontaktpersoner i de lokale harehundklubber kan også være nyttige i denne sammenhengen.


3.2 Innavlsproblematikk

Haldenstøveren er en tallmessig liten rase, og har derfor en begrenset genetisk variasjon. Selv om dette har bedret seg noe gjennom innkryssing av andre raser, må en allikevel være klar over de uheldige sidene ved for sterk innavl (hyppigere forekomst av arvelige sykdommer og defekter, dårligere fruktbarhet m.m.).

I utgangspunktet bør innavlsgraden for en parring ikke overstige 6,25 %. På bakgrunn av at populasjonen er såpass liten, kan det imidlertid av og til være nødvendig å gå noe høyere i innavlsgrad. I slike tilfeller må en forsikre seg om at de individene som blir brukt, ikke er bærere av arvelige sykdommer eller defekter, eller på annen måte har uheldige egenskaper som kan forsterkes gjennom parringer der individene er i for nær slekt.

Avkom etter en og samme hannhund bør ikke overstige 25 pst. av årsproduksjonen av valper. Imidlertid kan det også her være nødvendig å fravike denne regelen enkelte år, blant annet for å opprettholde valpeproduksjonen, og dersom hannhunden viser seg å gi spesielt gode avkom.


3.3 Sykdommer og arvelige defekter

Hunder som benyttes i avl skal være frie for sykdommer og arvelige defekter. Når det gjelder hofteleddsdysplasi (HD), skal resultatene fra røntgingen vise status A eller B. Hunder med ukjent HD – status må ikke benyttes i avl.

Dersom en hund viser seg å ha spesielt verdifulle egenskaper som avlsrådet ønsker å ta vare på, og som er av stor betydning for rasen, kan en vurdere å benytte hunder med HD – status C, men da utelukkende i kombinasjon med hund med HD – status A. Avlsrådet må i slike tilfeller foreta en nøye vurdering før det gis en anbefaling på parringen, av blant annet om det er fare for at den aktuelle kombinasjonen kan gi andre uheldige resultater.


3.4 Utvelgelse av hannhunder til bruk i avl

I utvelgelsen av hannhunder til bruk i avl skal det legges vekt på følgende (i prioritert rekkefølge):

1. God helse, funksjonell kroppsbygning og rasetypisk (unntak for farger på krysningshunder)

2. Vurdering av tidligere avkom

3. Prestasjoner på jaktprøver og resultater fra utstillinger

4. Vurdering av kullsøsken

5. Vurdering av foreldre i rett oppadstigende linje


En liste over de til enhver tid anbefalte hannhunder skal være tilgjengelig i Haldenstøverklubbens medlemstidsskrift og på klubbens internettsider.


4. AVLSRÅDET


4.1 Valg

Medlemmene til avlsrådet velges på representantskapsmøtet i Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF). Haldenstøverklubben har forslagsrett på medlemmer til avlsrådet. Forslag må innsendes skriftlig til NKHF’s valgkomite innen den tidsfrist NHKF til enhver tid bestemmer. Funksjonstiden er 3 år.


4.2 Organisering

Avlsrådet skal bestå av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem, og er organisatorisk underlagt styret i NHKF. Rådet konstituerer seg selv med valg av leder og sekretær.


4.3 Oppgaver

Avlsrådet er suverent med hensyn til de avlsanbefalinger det gir innenfor haldenstøverrasen. Ved innkryssing av andre raser skal avl på 1. generasjons krysningshunder være godkjent av avlsrådet dersom avkommene skal kunne registreres i NKK.

Alt materiale som blir innhentet og eventuelt bearbeidet av avlsrådets medlemmer til bruk i avlsrådets virksomhet tilhører avlsrådet.

Sæd fra utvalgte hannhunder som er lagret i NKK’s sædbank kan utelukkende benyttes etter godkjenning fra avlsrådet.

NHKF skal sørge for at NKK’s database Dogbase skal kunne være tilgjengelig for avlsrådet.

NHKF overfører årlig et pengebeløp til avlsrådets virksomhet.

Det skal føres protokoll over avlsrådets møter, og resultatene av avlsrådets virksomhet offentliggjøres i en årlig rapport. Årsrapporten skal inneholde regnskap over bruken av tildelte midler. Denne sendes NHKF hvert år innen en nærmere angitt frist.

Avlsrådet skal ha et nært samarbeid med Haldenstøverklubben, og bør delta på alle møter i regi av denne.


Pr 2024 er dette veiledende parringsavgifter og valpepriser fra avlsrådet:


Når det gjelder paringsavgift står hannhundeier og oppdretter fritt til å inngå egne avtaler.

Avlsrådet anbefaler at det uansett inngås en avtale i forbindelse med paringen, dette for å unngå evt. konflikter i ettertid. NKK har et utkast til paringsavtale (gjelder ikke som paringsbevis) som kan være et godt utgangspunkt,

 https://www.nkk.no/getfile.php/13193690-1508164890/Dokumenter/Registrering/Kullregistrering/SKJEMA-Paringsavtale.pdf

 

Paringsavgiften bør etter avlsrådets mening differensieres noe ut fra hannhundens premieringer, valpeprisen kan også varieres ut fra foreldredyrenes prestasjoner/premieringer.

Utgangspunktet bør være at hannhundeier får en paringsvalp eller verdien av en valp ved normal kullstørrelse.

 

Veiledende paringsavgifter og valpepriser pr. 2024:


Jaktchampion:      8000 kr

Jaktpremiert :       5000 kr

ikke jaktpremiert:  3000 kr

 

Pluss 1000 kr pr levende valp over 6.

Dersom det blir et lite kull under 6 valper kan det evt. inngås en avtale på 1000 - 1500 kr pr valp.

 

Valpepris: 9000 - 13000 krFoto:

Klingelia

Caroline Backman

Ole E Fagerlie