Vedtekter

Bli medlem!


Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel  meldes man automatisk inn av oppdretter.


Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr   350,-  Kontakt klubbens kasserer dersom du vil bli medlem i Haldenstøverklubben.Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

Klubbens vedtekter

§ 1 Navn

Klubbens navn er Haldenstøverklubben.


§ 2 Formål

Klubbens formål er:

a) Å utbre kjennskap til Haldenstøveren som jakthund.

b) Å arbeide for å fremme avl av mentalt-, eksteriør- og bruksmessig gode hunder.

c) Å ivareta eiere og oppdretteres interesser.

d) Å avholde møter og utgi tidsskrift.


§ 3 Medlemsskap

Innmelding i klubben skal skje ved skriftelig søknad til styret.

Styret kan ved simpelt flertall nekte å oppta en person som det antas kan skade klubbens anseelse og formål.


§ 4 Kontingent

1) Kontingenten fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret, med simpelt flertall. Forfall på kontingent er 31/1.

2) Medlemmer har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

3) Utmeldelse må skje skriftlig, og senest 31. desember.


§ 5 Æresmedlemmer

Styret kan på årsmøtet utpeke særlig fortjente medlemmer, eller andre interesserte som klubbens æresmedlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 6 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen august måned, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 6 uker på forhånd, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallingen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret ihende senest 2 uker før årsmøtet.

Formannen velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. 4 styremedlemmer velges for 2 år. 2 styremedlemmer fratrer hvert år og det første år ved loddtrekning. Varemedlemmer til styret velges for 1 år.

Årsmøtet skal kun behandle saker i henhold til dagsorden. Møte og stemmerett har alle medlemmer i klubben som har betalt kontigent for det året årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke stilles motkandidat, kan skriftlig avstemming ikke kreves.

Med innkallelsen til årsmøtet skal følge:

- dagsorden.

- undertegnet årsberetning-

- undertegnet regnskap med revisors beretning.


På årsmøtet skal følgende behandles:

Valg av møteleder, referat og 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.

Årsberetning.

Regnskap med revisors beretning.

Planer for drift og aktiviteter neste år.

Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentanter.

Valg av revisor med vararepresentant.

Valg av valgkomite med vararepresentant.

Andre saker som står oppført på dagsorden.


§ 7 Ektraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret, eller minst 10 stk. av klubbens medlemmer krever dette skriftelig. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker kan behandles. For møte og stemmerett gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.


§ 8 Styret

Styret som består av formann, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter, velges av årsmøtet. Styre har i oppgave å:

- lede klubben mellom årsmøtene.

- avholde årsmøte.

- drive klubben i samsvar med formålsparegrafen.

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.

- foreslå medlemmer til avlsråd.

- oppnevne komiteer og representanter for klubben.

Styret er beslutningsdyktige når formannen eller nestformannen og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når formannen bestemmer, eller når 2 styremedlemmer krever det.

Det skal føres protokoll over styremøtene.


§ 9 Valgkomitè

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Et av valgkomiteens medlemmer byttes ut hvert år. Det lengst sittende medlem i komiteen regnes som formann. Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.


§ 10 Revisor

Revisor og vararepresentant velges hvert år på årsmøtet. Revisor skal revidere regnskapene, og avgi beretning til årsmøtet.


§ 11 Lovendring

Lovendring kan kun skje på ordinært årsmøte, og må med minst 2/3 flertall.


§ 12 Oppløsning

For å oppløse klubben, kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler avlsrådet for haldenstøver.